Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 10.02.2023 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA  DOBIEGNIEWA

z dnia 10.02.2023 r.

                      Działając na podstawie  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2021r. poz. 1899  ze zm),

Burmistrz Dobiegniewa podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobiegniew przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat niżej wymienione nieruchomości.

 

 

 

Lp.

 

Położenie działki (obręb)

 

Numer

działki

(część)

 

KW  

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagos. rzestrzennego/ w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew

Powierzchnia            w ha Przeznaczenie nieruchomości  

Opis nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu dzierżawy za rok

netto

Termin wnoszenia opłat
1.  

Radęcin

0001

 

479/1

 

GW1K/00020479/2

 

MU – Obszary zabudowy mieszkaniowej istniejące/projektowane

 

1,7763

 

Teren przeznaczony pod uprawy rolne

 

Nieruchomość niezabudowana

 

200,00zł/ha

150,00zł/ha

 

Do 25  września każdego roku

Podany czynsz dzierżawy powiększony o podatek VAT obowiązuje w okresie dzierżawy na warunkach zawartych umów.

Niniejszy wykaz  wywiesza się na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie:

Wykaz dostępny jest na stronie internetowej Gminy Dobiegniew, www.dobiegniew.pl oraz  pod adresem www.bip.dobiegniew.pl.  i w serwisie prasowym na stronie internetowej www.monitorurzedowy.pl .

Wywieszono na tablicę ogłoszeń:  …………..2023r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:      ………………2023r.

                                                                                                                                                                                                                                  BURMISTRZ

             Sylwia Łaźniewska

 

 

image_pdfimage_print