Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14.04.2023 r. – Kowalec

O G Ł O S Z E N I E

B U R M I S T R Z A     D O B I E G N I E W A

z dnia 14 marca 2023 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia  nieruchomości lokalowej wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki zabudowanej budynkiem,  w którym znajduje się lokal.

 

Położenie Kowalec 7b, gm. Dobiegniew
Numer działki 542
Powierzchnia działki 997 m2
Numer Księgi Wieczystej GW1K/00020728/3
Przeznaczenie nieruchomości Nieruchomość znajduje się na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego.  Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta                   i Gminy Dobiegniew – obszary zabudowy mieszkaniowej istniejące.
Numer lokalu 7
Powierzchnia użytkowa 64,70 m2
Udział w częściach wspólnych 836/10000
Opis lokalu Lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym , usytuowany na parterze,  który stanowi  odrębną nieruchomość lokalową obejmującą lokal mieszkalny  wraz  z udziałem w nieruchomości wspólnej, oraz                     w prawie współwłasności działki gruntu nr 542. Dostęp do lokalu ze wspólnej klatki schodowej. Składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienka  i  wc                            Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, CO  i wodno-kanalizacyjną.

Do lokalu przypisana jest piwnica o pow. 11,00 m2 .

Cena nieruchomości lokalowej 118 500,00 złotych
Forma zbycia udziału                        w budynku i gruncie Sprzedaż na własność 836/10000. Zbycie w trybie przetargowym.

 

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie tj. od 14.04.2023 r.  do 05.05.2023 r.  na stronie  internetowej Gminy Dobiegniew, www.dobiegniew.pl  oraz pod adresem  www.bip.dobiegniew.pl.

Osobom, którym z  art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40), tj.  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do zbycia niniejszym wykazem, wyznacza się 6 tygodniowy termin do  złożenia wniosku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie przy ulicy Obrońców Pokoju 24. w terminie do dnia   26.05.2023 r.

                                                                                                                                                                 BURMISTRZ

Sylwia Łaźniewska

Wywieszono na tablicę ogłoszeń: 14.04.2023 r.:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń: …………2023 r.