Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14.06.2024 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA  DOBIEGNIEWA z dnia 14.06.2024 r.

stosownie do przepisu  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.),

                                                                                                        podaje do publicznej wiadomości,

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobiegniew przeznaczonej do sprzedaży w  trybie  przetargowym niżej wymienione nieruchomości:.

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

(części)

Oznaczenie w księdze wieczystej KW Nr Powierzchnia              w ha Położenie nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie miejscowym Forma zbycia Wysokość     złotych

netto

Uwagi
1 2 3 4 6 7 9 10 11
1.  

994/1

 

GW1K/00019731/7

 

0,0838

 

Radęcin

 

Nieruchomość   niezabudowana

 

Nieruchomość   jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

 

7 ML – tereny zabudowy letniskowej

 

własność

 

 

160 000,00

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo                      w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1,2

– 6 tygodni.

2.  

994/7

 

GW1K/00019731/7

 

0,0704

 

Radęcin

 

Nieruchomość niezabudowana

 

Nieruchomość   jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

 

8 ML – tereny zabudowy letniskowej

 

własność

 

140 000,00

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo                      w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1,2

– 6 tygodni.

3.  

1005

 

GW1K/00019731/7

 

0,0803

 

Radęcin

 

Nieruchomość niezabudowana

 

Nieruchomość   jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

 

8 ML – tereny zabudowy letniskowej

 

własność

 

145 000,00

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo                      w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1,2

– 6 tygodni.

4.  

1008

 

GW1K/00019731/7

 

0,0999

 

Radęcin

 

Nieruchomość niezabudowana

 

Nieruchomość jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

9 ML – tereny zabudowy letniskowej

 

własność

 

180 000,00

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo                      w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1,2

– 6 tygodni.

5.  

1009

 

GW1K/00019731/7

 

0,0914

 

Radęcin

 

Nieruchomość niezabudowana

 

Nieruchomość jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

9 ML – tereny zabudowy letniskowej

 

własność

 

165 000,00

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo                      w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1,2

– 6 tygodni.

*Zgodnie z treścią art. 43.ust.1 pkt 10 oraz w powiązaniu z treścią art. 29 ust.5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024r. poz. 361) do ceny ww nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący wg stanu na dzień sprzedaży podatek VAT.

 

BURMISTRZ

Bartosz Jabłoński

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego w Dobiegniew.

Wywieszono na tablicę ogłoszeń:  14.06.2024 r.:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń: …………2024r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości wraz z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w niniejszym wykazie, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. od dnia 14.06.2024 r. do dnia 26.07.2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Dobiegniewie przy ul. Obrońców Pokoju 24.

 

 

image_pdfimage_print