Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 18.03.2023 r.

 

O G Ł O S Z E N I E
B U R M I S T R Z A  D O B I E G N I E W A

z dnia 18 marca 2023 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia  nieruchomości lokalowej wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki zabudowanej budynkiem,  w którym znajduje się lokal.

 

Położenie Radęcin 69, gm. Dobiegniew
Numer działki 190
Powierzchnia działki 400 m2
Numer Księgi Wieczystej GW1K/00019552/8
Przeznaczenie nieruchomości Nieruchomość znajduje się na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego.  Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta  i Gminy Dobiegniew – obszary zabudowy mieszkaniowej istniejące.
Numer lokalu 5
Powierzchnia użytkowa 28,69 m2
Udział w częściach wspólnych 114/1000
Opis lokalu Lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym , usytuowany na parterze,  który stanowi  odrębną nieruchomość lokalową obejmującą lokal mieszkalny  wraz  z udziałem w nieruchomości wspólnej, oraz w prawie współwłasności działki gruntu nr 190. Dostęp do lokalu ze wspólnej klatki schodowej. Składa się z pokoju  i  wc.  Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, i wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie piecem kaflowym.
Cena nieruchomości lokalowej 50 000,00 złotych
Forma zbycia udziału                        w budynku i gruncie Sprzedaż na własność 114/1000. Zbycie w trybie przetargowym.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie tj. od 18.04.2023 r.  do 09.05.2023 r.  na stronie  internetowej Gminy Dobiegniew, www.dobiegniew.pl  oraz pod adresem  www.bip.dobiegniew.pl.

Osobom, którym z  art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344), tj.  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do zbycia niniejszym wykazem, wyznacza się 6 tygodniowy termin do  złożenia wniosku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie przy ulicy Obrońców Pokoju 24. w terminie do dnia 30.05.2023 r.

 

 BURMISTRZ

           Sylwia Łaźniewska

 

Wywieszono na tablicę ogłoszeń: 18.04.2023 r.:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń: …………2023 r.

 

image_pdfimage_print