Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 24.08.2022 r. – 2/118

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA  DOBIEGNIEWA

z dnia 24.08.2022 r.

                       stosownie do przepisu  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2021r. poz. 1899  ze zm),

 podaje do publicznej wiadomości,

      wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobiegniew przeznaczonej do sprzedaży w  trybie  przetargowym niżej wymienione nieruchomości:.

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

(części)

Oznaczenie w księdze wieczystej KW Nr Powierzchnia              w ha Położenie nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie miejscowym Forma zbycia Wysokość     złotych

netto

Uwagi
1 2 3 4   6 7 9 10 11
 

1.

 

2/118

 

GW1K/00019445/5

 

 

0,3300

 

 

Dobiegniew

 

 

Nieruchomość   niezabudowana

 

Nieruchomość   jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

8-P/U – tereny zabudowy  produkcyjnej, składów, magazynów  i zabudowy usługowej

 

 

własność

 

 

79.200,00

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo                      w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1,2

– 6 tygodni.

2.  

2/149

 

GW1K/00019445/5

 

 

1,2424

 

 

Dobiegniew

 

 

Nieruchomość niezabudowana

 

Nieruchomość   jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

8-P/U – tereny zabudowy  produkcyjnej, składów, magazynów  i zabudowy usługowej

 

 

własność

 

 

298.176,00

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo                      w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1,2

– 6 tygodni.

   

2/151

 

GW1K/00019445/5

 

 

1,2491

 

 

Dobiegniew

 

 

Nieruchomość niezabudowana

 

Nieruchomość   jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

8-P/U – tereny zabudowy  produkcyjnej, składów, magazynów  i zabudowy usługowej

 

 

własność

 

 

299.784,00

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo                      w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1,2

– 6 tygodni.

*Zgodnie z treścią art. 43.ust.1 pkt 10 oraz w powiązaniu z treścią art. 29 ust.5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018r. Nr 2174) do ceny ww nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący wg stanu na dzień sprzedaży podatek VAT.

Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego w Dobiegniew oraz  na stronie internetowej Gminy Dobiegniew, www.dobiegniew.pl  oraz pod adresem  www.bip.dobiegniew

Wywieszono na tablicę ogłoszeń: 24.08.2022 r.:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń: …………2022r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości wraz z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w niniejszym wykazie, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. od dnia 24.08.2022 r. do dnia 09.10.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Dobiegniewie przy ul. Obrońców Pokoju 24.

      BURMISTRZ

Sylwia Łaźniewska

image_pdfimage_print