Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 28.10.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

B U R M I S T R Z A     D O B I E G N I E W A

z dnia 28 października 2022 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia na rzecz najemcy nieruchomości lokalowej wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki zabudowanej budynkiem,  w którym znajduje się lokal.

 

Położenie Kowalec 8a, gm. Dobiegniew
Numer działki 543
Powierzchnia działki 1118 m2
Numer Księgi Wieczystej GW1K/00020662/2
Przeznaczenie nieruchomości Nieruchomość znajduje się na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego.  Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta                   i Gminy Dobiegniew – obszary zabudowy mieszkaniowej istniejące.
Numer lokalu 2
Powierzchnia użytkowa 64,70 m2
Udział w częściach wspólnych 836/10000
Opis lokalu Lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym , usytuowany na parterze,  który stanowi  odrębną nieruchomość lokalową obejmującą lokal mieszkalny  wraz  z udziałem w nieruchomości wspólnej, oraz                     w prawie współwłasności działki gruntu nr 543. Dostęp do lokalu ze wspólnej klatki schodowej. Składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienka  i  wc                            Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, CO  i wodno-kanalizacyjną.

Do lokalu przypisana jest piwnica o pow. 8,60 m2 oraz boks gospodarczy        o powierzchni 37m2 znajdujący się na działce numer ewidencyjny 582 obręb Radęcin

Cena nieruchomości lokalowej 131.350,00 złotych
Forma zbycia udziału                        w budynku i gruncie Sprzedaż na własność 836/10000. Zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie tj. od 28.10.2022 r.  do 19.11.2021 r.  na stronie  internetowej Gminy Dobiegniew, www.dobiegniew.pl  oraz pod adresem  www.bip.dobiegniew.pl.

Osobom, którym z  art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze  zmianami),  tj.  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do zbycia niniejszym wykazem, wyznacza się 6 tygodniowy termin do  złożenia wniosku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie przy ulicy Obrońców Pokoju 24. w terminie do dnia  28.10.2022 r.

Wywieszono na tablicę ogłoszeń: 28.10.2022 r.:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń: …………2022 r.

    BURMISTRZ

Sylwia Łaźniewska

image_pdfimage_print