Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29.06.2023 r. – 0013

 OGŁOSZENIE

Burmistrza  Dobiegniewa 

 w sprawie:  podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie miasta i gminy Dobiegniew

 

  Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U   z  2023 roku   poz.344 )

   Burmistrz Dobiegniewa

ogłasza co następuje :

z zasobu nieruchomości Gminy Dobiegniew  przeznaczone zostały do dzierżawy  na okres do 3 lat niżej wymienione nieruchomości:

 

 

Lp.

 

Położenie działki (obręb)

 

Numer

działki

(część)

 

KW  

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagos. rzestrzennego/ w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew

Powierzchnia            w m2 Przeznaczenie nieruchomości  

Opis nieruchomości

 

Wysokość opłat

z tytułu dzierżawy za rok

netto

 

Termin wnoszenia opłat

1.  

Dobiegniew

0013

 

cz. 209/28

 

GW1K/00028216/7

 

11MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowe

 

4,70

 

Teren przeznaczony  pod reklamę

 

Nieruchomość niezabudowana

 

110zł za m2/ rok

 

Do 25 września każdego roku

Podany czynsz dzierżawy powiększony o podatek VAT obowiązuje w okresie dzierżawy na warunkach zawartych umów.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego w Dobiegniew ,  na stronie internetowej Gminy Dobiegniew, www.dobiegniew.pl  oraz pod adresem  www.bip.dobiegniew

 

Wywieszono na tablicę ogłoszeń:  ………….2023r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:      ………………2023r.

    BURMISTRZ

Sylwia Łaźniewska

 

 

image_pdfimage_print