Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29.06.2023 r. – 119/1

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA  DOBIEGNIEWA

z dnia 29.06.2023. r.

stosownie do przepisu  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2021r. poz. 1899  ze zm),
 podaje do publicznej wiadomości,

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobiegniew przeznaczonej do sprzedaży w  trybie  przetargowym niżej wymienione nieruchomości:.

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

(części)

Oznaczenie w księdze wieczystej KW Nr Powierzchnia              w ha Położenie nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie miejscowym Forma zbycia Wysokość     złotych

netto

Uwagi
1 2 3 4   6 7 9 10 11
1.  

119/1

 

GW1K/00027690/6

 

0,2766

 

Radęcin

 

Nieruchomość   niezabudowana

 

Nieruchomość    nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy

 

 

MU – obszary zabudowy mieszkaniowej istniejące

 

własność

 

 

99.000,00

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo                      w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1,2

– 6 tygodni.

 

Niniejszy wykaz  wywiesza się na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie:

Wykaz dostępny jest na stronie internetowej Gminy Dobiegniew, www.dobiegniew.pl oraz  pod adresem www.bip.dobiegniew.pl.  i w serwisie prasowym na stronie internetowej www.monitorurzedowy.pl .

 

Wywieszono na tablicę ogłoszeń: 29.06.2023 r.:

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń: …………2023r.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości wraz z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w niniejszym wykazie, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. od dnia  29.06.06.2023 r. do dnia  10.08.2023r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Dobiegniewie przy ul. Obrońców Pokoju 24.

 

     BURMISTRZ

Sylwia Łaźniewska