Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30.05.2023 r. – Derkcze

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA  DOBIEGNIEWA

z dnia 30.05.2023 r.

Działając na podstawie  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2023r. poz. 344),

Burmistrz Dobiegniewa podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobiegniew przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat niżej wymienione nieruchomości.

 

 

Lp.

 

Położenie działki (obręb)

 

Numer

działki

(część)

 

KW  

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagos. rzestrzennego/ w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew

Powierzchnia            w ha Przeznaczenie nieruchomości  

Opis nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu dzierżawy za rok

netto

Termin wnoszenia opłat
1.  

Derkacze

0007

 

72/7

 

GW1K/00022657/8

 

UT – Obszary usług turystyki  projektowane

 

0,1812

 

Teren przeznaczony pod uprawy rolne

 

Nieruchomość niezabudowana

 

150,00zł/ha

 

Do 25  września każdego roku

2.  

Derkacze

0007

 

72/8

 

GW1K/00022657/8

 

UT – Obszary usług turystyki  projektowane

 

0,2534

 

Teren przeznaczony pod uprawy rolne

 

Nieruchomość niezabudowana

 

150,00zł/ha

 

Do 25  września każdego roku

Podany czynsz dzierżawy powiększony o podatek VAT obowiązuje w okresie dzierżawy na warunkach zawartych umów.

Niniejszy wykaz  wywiesza się na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie:

Wykaz dostępny jest na stronie internetowej Gminy Dobiegniew, www.dobiegniew.pl oraz  pod adresem www.bip.dobiegniew.pl.  i w serwisie prasowym na stronie internetowej www.monitorurzedowy.pl .

 

Wywieszono na tablicę ogłoszeń:  …………..2023r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:      ………………2023r.

     BURMISTRZ

Sylwia Łaźniewska

image_pdfimage_print