ogłoszenie Butmistrza Dobiegniewa z dnia 16.05.2022

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA  DOBIEGNIEWA

z dnia 16.05.2022 r.

                      Działając na podstawie  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2021r. poz. 1899  ze zm),

Burmistrz Dobiegniewa podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobiegniew przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat niżej wymienione nieruchomości.

 

 

 

 

Lp.

 

Położenie działki (obręb)

 

Numer

działki

(część)

 

KW  

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagos. rzestrzennego/ w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew

Powierzchnia            w m2 Przeznaczenie nieruchomości  

Opis nieruchomości

 

Wysokość opłat

z tytułu dzierżawy za rok

netto

 

Termin wnoszenia opłat

1.  

Dobiegniew

0013

 

cz.

181/41

 

GW1K/00028216/7

 2MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
3KD-PJ – tereny ciągów pieszo-jezdnych

 

 

11

 

Pod wiatę śmietnikową

 

Nieruchomość niezabudowana

 

 

Podany czynsz dzierżawy powiększony o podatek VAT obowiązuje w okresie dzierżawy na warunkach zawartych umów.

Niniejszy wykaz  wywiesza się na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie:

Wywieszono na tablicę ogłoszeń:   16.05.2022r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:      ………………2022r.