Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji w ramach PO “Rybactwo i Morze”

 

Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”

Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania:
realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

 

I.Termin składania wniosków: 20 grudnia 2021 roku  –  07 stycznia 2022 roku.

  1. II. Miejsce i tryb składania wniosków:

Biuro Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”: ul. Mickiewicza 7,
66-520 Dobiegniew
, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, z zastrzeżeniem,
że w ostatnim dniu naboru wnioski przyjmowane będą do godz. 13:30.

 

III. Zakres tematyczny operacji oraz limit dostępnych środków:

Zakres tematyczny operacji:

  1. 1. Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury:

– limit dostępnych środków: 250 000,00 zł

  1. 2. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:

– limit dostępnych środków: 1 023 856,65 

  1. 3. Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na  rzecz łagodzenia zmiany klimatu:

– limit dostępnych środków: 162 000,00 

  1. 4. Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:

– limit dostępnych środków: 694 147,47 zł

Szczegółowy tekst ogłoszenia wraz ze wskaźnikami do zrealizowania oraz załącznikami znajduje się na stronie RLGD “Pojezierze Dobiegniewskie”:

http://www.pojezierzedobiegniewskie.org

 

image_pdfimage_print