Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego PROW 2014-2020

 

I. Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – budowa nowych obiektów w ramach rozwoju ogólnodostępnej  i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze wiejskim objętym „Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020”  w rozumieniu art. 2 pkt. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320)

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z §2, ust. 1, pkt. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).

II. Limit środków dostępnych w naborze:   241 756,33 euro w przeliczeniu na zł 967 061,33

III. Termin składania wniosków:                07.2021 r. – 29.07.2021 r.

IV. Miejsce składania wniosków:
Biuro STOWARZYSZENIA LGD  BRAMA LUBUSKA
Wałowa 1, 66-200 Świebodzin

od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 – 14:00
w piątki w godzinach 9:00 – 13:00

V. Forma i tryb złożenia wniosku:
3 egzemplarze wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi
załącznikami  (1 oryginał i 2 kopie potwierdzone za zgodność
z oryginałem) w wersji papierowej i wersja elektroniczna
wniosku (tożsama z wersją papierową) na płycie CD/DVD
składa się bezpośrednio w Biurze LGD BL – osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną

 

VI. Formy wsparcia:

 • brak limitu; dofinansowanie stanowiące nie więcej niż 63,63%
 • poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w formie
 • refundacji (w przypadku osób prawnych, będących
 • jednostkami samorządu terytorialnego z wyłączeniem
 • województwa) lub dofinansowanie do 300 000,00 zł  stanowiące nie więcej niż 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji  w formie refundacji (w przypadku osób prawnych, będących  organizacjami pozarządowymi)

 

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Spełnienie wymogów oceny formalnej i zgodności z PROW zgodnie z załącznikiem nr 4 (Karta oceny wstępnej operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia) do ogłoszenia, w tym:
 2. złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu;
 3. zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze;
 4. zgodność z właściwą formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu;
 5. spełnienie dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w naborze;
 6. zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi
  w PROW na lata 2014-2020.
 7. Realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR przez osiąganie wskaźników zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia).
 8. Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, które są wymienione w formie listy dokumentów
  w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
 9. Uzyskanie wymaganego minimum punktowego w ramach oceny według kryteriów wyboru operacji, obowiązujących w STOWARZYSZENIU LGD BRAMA LUBUSKA, które stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Pozostałe warunki udzielania wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz.1570 z późn. zm.).

VIII. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.

IX. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji zawarta jest w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

X. Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów:

Dokumenty takie jak:

 • Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA (LSR),
 • formularz wniosku o udzielenie wsparcia,
 • formularz wniosku o płatność,
 • formularz umowy o udzielenie wsparcia,
 • formularz wymaganego dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów wyboru operacji wraz
  z załącznikami,
 • kryteria wyboru operacji wraz z opisem,
 • procedura oceny i wyboru operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia

udostępnione są na stronie internetowej STOWARZYSZENIA LGD BL: www.bramalubuska.pl.

Kryteria wyboru operacji wraz z opisem umieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.bramalubuska.pl/files/regulamin_rady/v.2/pz4_kryteria_wyboru_wraz_z_opisem.pdf

Informacje na temat naboru udzielane są w biurze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA:
ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin.

Pytania można również kierować na adres e-mail: biuro@bramalubuska.pl lub telefonicznie:
68 475 46 23

Załączniki:

 1. Cele ogólne i szczegółowe, przedsięwzięcia LSR wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy
 2. Lista wymaganych dokumentów
 3. Kryteria wyboru operacji
 4. Karta oceny operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia
 5. RODO
image_pdfimage_print