1

Ogłoszenie wgląd do projektu Studium

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobiegniew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko