Ogłoszenie zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Dobiegniewie Uchwały Nr XXXVII/225/21 z dnia 21 czerwca 2021r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew, w rejonie ulicy Poznańskiej, ulicy Ogrodowej oraz przy torach kolejowych na północ od ulicy Mickiewicza wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

RKG.6722.2.2022.AK_.1