Konsultacje Społeczne

SPOTKANIE KONSULTACYJNE DOTYCZĄCE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Spotkanie konsultacyjne poświęcone analizie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobiegniew do 2023 roku miało miejsce dnia 20 marca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie. W spotkaniu brali udział radni Rady Miejskiej, członkowie Zespołu Rewitalizacji i kadry zarządzającej projektem „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć”. Zastępca Burmistrza Sylwia Łaźniewska zapoznała zebranych z zapisami projektu programu, wysłuchała opinii na temat zapisów. W dyskusji uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań i przedstawiania uwag i propozycji ewentualnych zmian.
G. Gradowska

SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z MIESZKAŃCAMI I RADĄ OSIEDLA

Dnia 24 października 2017 r. Kierownik projektu „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć” Sylwia Łaźniewska oraz koordynator projektu Grażyna Gradowska uczestniczyły w spotkaniu z mieszkańcami Dobiegniewa i Radą Osiedla. Omówiono założenia rewitalizacyjne, plany i rozwiązania proponowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji, którego projekt powstał przy udziale interesariuszy.
G.Gradowska

KONSULTACJE SPOŁECZNE - SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ - 19.10.2017

Aula Gminnego Zespołu Szkół była miejscem spotkania z młodzieżą Gminy Dobiegniew. Spotkanie odbyło się 19.10.2017 r. Tematem była rewitalizacja Dobiegniewa. Młodzież wysłuchała prezentacji nt misji, wizji i założeń rewitalizacyjnych przedstawionej przez Grażynę Gradowską koordynatora projektu „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć”. Dalsza część spotkania to dyskusja prowadzona przez Zastępcę Burmistrza Sylwię Łaźniewską kierownika projektu. W dyskusji poruszano tak istotne tematy jak:
- przedsięwzięcia rewitalizacyjne skierowane do młodzieży,
- ochrona środowiska naturalnego, segregacja odpadów, wywóz śmieci w miejsca do tego przeznaczone, dbając o nasze otoczenie.

SPOTKANIE KONSULTACYJNE DOTYCZĄCE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI - 13.09.2017

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Dobiegniew poświęcone analizie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji miało miejsce dnia 13 września 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie. W spotkaniu brali udział radni Rady Miejskiej, sołtysi i przewodniczący Rady Osiedla, przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, członkowie Zespołu Rewitalizacji i kadry zarządzającej projektem „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć” oraz ekspert Instytutu Rozwoju Miast. Autorki projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji – Sylwia Łaźniewska i Grażyna Gradowska zapoznały zebranych z wynikami diagnozy Gminy Dobiegniew w sferze społecznej, gospodarczej, technicznej, środowiskowej i przestrzennej. Przedstawiły też propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych, będących odpowiedzią na zdiagnozowane problemy. Każdy uczestnik spotkania miał możliwość zapoznania się z wzorem karty projektu rewitalizacyjnego oraz z projektem LPR. W dyskusji uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań przedstawicielom jst oraz ekspertowi w zakresie rewitalizacji. Proszeni byli również o przedstawienie własnych propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, konsultowanych w środowiskach lokalnych – w tym celu zebrani otrzymali druki kart projektów wraz z informacją, że są one dostępne na stronie internetowej gminy w zakładce Rewitalizacja.

G. Gradowska

SPOTKANIE BADAWCZE Z PRZEDSIĘBIORCAMI DOBIEGNIEWA - 24 luty 2017

24 lutego 2017 r. odbyło się spotkania badawcze z przedsiębiorcami Gminy Dobiegniew. Spotkanie odbywające się w sali obrad Urzędu Miejskiego cieszyło się dużym zainteresowaniem. Zastępca Burmistrza Sylwia Łaźniewska zapoznała zebranych z procesem rewitalizacji oraz projektem „Dobiegniew - chcę tu mieszkać, pracować i żyć” realizowanym przez Gminę Dobiegniew w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju „Modelowa Rewitalizacja Miast”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Proces rewitalizacji to zadanie długofalowe, wymagające dobrego przygotowania. Kierunki i przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte będą w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Właśnie rozpoczynają się prace związane z redagowaniem dokumentu. Spotkania badawcze i konsultacje pozwalają na jak najlepsze przygotowanie LPR. Na spotkaniu Zastępca Burmistrza zwracała się z prośbą o przekazywanie swoich uwag, opinii, problemów i propozycji rozwiązań dotyczących Dobiegniewa i kierunków jego rozwoju. Wszyscy uczestnicy otrzymali ankiety z prośbą o wypełnienie.

Koordynator projektu
Grażyna Gradowska