Zapytanie Ofertowe z dnia 10 czerwca 2021

Znak sprawy: RKG.6235.01.2021.MK

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pod nazwą:
„Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
z terenu Gminy Dobiegniew”

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zgodnie z art. 2 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) niniejsze postepowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.

I. Zamawiający:
1. Gmina Dobiegniew, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew
2. Strona internetowa: www.dobiegniew.pl, BIP Dobiegniew
3. E-mail: m.kuziola@dobiegniew.pl
4. Fax: 95 76 11 041
5. Osoba do kontaktu:
– Małgorzata Kuzioła, tel.: 95 74 88 157 (Urząd Miejski w Dobiegniewie)

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Dobiegniew w 2021 roku.

III. Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo – cementowych), pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Dobiegniew w zakresie:
a) demontażu wyrobów zawierających azbest, tj.:

 • rozbiórka pokrycia dachowego z płyt zawierających azbest,
 •  zabezpieczenie odpadów azbestowych po rozbiórce zgodnie z obowiązującymi przepisami – foliowanie,
 • załadunek odpadów azbestowych i ich transport na składowisko odpadów niebezpiecznych,
 • unieszkodliwienie odpadów poprzez ich zeskładowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych,
 • oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego.

b) odbioru odpadów zawierających azbest, tj.:

 • zabezpieczenie odpadów azbestowych po rozbiórce zgodnie z obowiązującymi przepisami – foliowanie,
 • załadunek odpadów azbestowych i ich transport na składowisko odpadów niebezpiecznych,
 •  unieszkodliwienie odpadów poprzez ich zeskładowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych,
 • oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego.
  – Szacunkowa ilość przewidywanych do demontażu wyrobów zawierających azbest na podstawie wniosków składanych przez właścicieli nieruchomości wynosi 709 m2, co stanowi 7,8 Mg (przy przeliczniku 1 m2 = 11 kg).
  – Szacunkowa ilość przewidywanych do odbioru odpadów zawierających azbest na postawie wniosków składanych przez właścicieli nieruchomości wynosi 2.439 m2, co stanowi
  26,83 Mg (przy przeliczniku 1 m2 = 11 kg).
  Ilość posesji: 36.
  Wskazane metry kwadratowe są ilością szacunkową przygotowaną na potrzeby postępowania o udzielenie zapytania ofertowego. Faktyczna i ostateczna wielkość zamówienia uzależniona będzie od rzeczywistych metrów kwadratowych przewidywanych do demontażu wyrobów zawierających azbest oraz przewidywanych do odbioru odpadów. Z uwagi na powyższe, Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w pełni metrów kwadratowych będących przedmiotem zamówienia. Możliwe jest zwiększenie ilości przewidywanych do demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest, gdyż nabór wniosków od właścicieli posesji prowadzony jest przez Urząd Miejski w sposób ciągły.
  Rzeczywista ilość zamówienia będzie uzależniona od ceny jaką zamawiający uzyska w postępowaniu ofertowym.
  Zadanie pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew” realizowane będzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na jego realizację przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
  2. Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, na których będzie dokonana usługa związana z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych), przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie.
  3. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny wykonania usługi, o której mowa w punkcie 1, z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. Termin wykonania prac powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 31.08.2021 r.
  4. Wykonawca zapewni organizację i zabezpieczenie placu robót.
  5. Wykonawca przy realizacji robót obowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.).
  6. Transport odpadów zawierających azbest, winien odbywać się zgodnie z przepisami
  o przewozie towarów niebezpiecznych.
  Usuwane odpady zawierające azbest należy zdeponować na składowisku odpadów zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.
  7. W czasie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową:
  a) protokoły odbioru odpadów sporządzone pomiędzy właścicielem nieruchomości a Wykonawcą, zawierającym datę podpisania protokołu, imię i nazwisko właściciela nieruchomości oraz jego czytelny podpis (lub podpis osoby upoważnionej, wraz z załączonym upoważnieniem), adres nieruchomości z której usunięto azbest, wskazanie ilości usuniętego azbestu wyrażonego w m2 oraz Mg, wskazanie czy unieszkodliwienie zostało przeprowadzone z demontażem czy bez demontażu, protokół zawiera również oświadczenie wykonawcy o prawidłowości przeprowadzonych prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego wraz z potwierdzeniem właściciela nieruchomości, z jednoczesnym zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.),
  b) protokół zostaje również podpisany przez przedstawiciela Gminy Dobiegniew, dokonującego oceny prawidłowości wykonanych prac w przedmiocie zamówienia;
  c) udokumentowania przekazania odpadów na składowisko (karta przekazania odpadów), zawierające dokładne określone miejsce unieszkodliwiania odpadów tj. składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów. Karta Przekazania Odpadów winna zawierać również dokładne dane Gminy z której zostały odebrane wyroby azbestowe oraz wyszczególnienie ich ilości;
  d) kwitów wagowych, poświadczających faktyczną ilość zdeponowanych odpadów;
  e) oryginałów faktur i rachunków wystawionych za wykonaną usługę przez Wykonawcę;
  f) protokołu odbioru końcowego zadania w zakresie usuwania azbestu sporządzonego pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym.
  8. Każdy właściciel posesji będzie potwierdzał szacunkową ilość odpadu protokołem przekazania wyrobów azbestowych Wykonawcy.
  9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
  10. Zadanie będzie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

IV. Sposób obliczenia ceny:

1. Na załączonym formularzu cenowo – ofertowym, należy przedstawić cenę netto
i brutto za wykonanie demontażu wyrobów zawierających azbest, oraz za wykonanie odbioru odpadów zawierających azbest przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT.
2. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto.
3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia publicznego (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu) i musi być podana
w polskich złotych cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku od towarów
i usług (VAT), do dwóch miejsc po przecinku.
4.Cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
w złotych polskich.
6. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
7. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium, którym będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty będzie cena.

V. Termin i miejsce wykonania zamówienia: od podpisania umowy do dnia
31 sierpnia 2021 roku.

VI. Termin i miejsce składania ofert:
Do dnia 22 czerwca 2021 roku do godziny 15:30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Dobiegniewie (sekretariat I piętro), adres: ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew.

VII. Warunki udziału Wykonawcy:
Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1.1 Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg załączonego wzoru formularza ofertowego( zał. nr 1),
1.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
1.3 zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej – w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,
1.4 Aktualną decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie zbierania
i transportu odpadów niebezpiecznych, wydaną przez właściwy organ.
1.5 Kopię umowę podpisaną ze składowiskiem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wskazanym
w „Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych”.
1.6 Kserokopię posiadanej polisy OC w zakresie zgodnym z przedmiotowym zapytaniem.
1.7 Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej – zostanie ocenione na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania:
a) że, prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonane zostaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest – wg wzoru stanowiącego załącznik 3 do Zapytania,
b) spełnienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów będą zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów – wg wzoru stanowiącego załącznik 4 do Zapytania,
c) dysponowanie osobami, które ukończyły szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy na temat usuwania wyrobów zawierających azbest – wg wzoru stanowiącego załączniki nr 5 do Zapytania,
2. Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Uwagi końcowe:
1. Planowana do utylizacji ilość azbestu może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, o ile właściciele budynków (Wnioskodawcy), odstąpią od chęci uczestnictwa
w przedmiotowym zamierzeniu, jakim jest usunięcie materiałów zawierających azbest lub w sytuacji stwierdzenia w trakcie wizji terenowej przeprowadzonej przez Wnioskodawcę, Wykonawcę i Zamawiającego, różnicy pomiędzy ilościami przewidywanymi,
a protokolarnie stwierdzonymi.
Dopuszcza się również możliwość ciągłego przyjmowania wniosków, aż do wykorzystania środków przyznanych Gminie na realizacje przedmiotowego zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
2. Rozliczanie usługi będzie następować w oparciu o faktyczną wagę ton zdemontowanych, odtransportowanych i zutylizowanych wyrobów zawierających azbest.
3. Zamawiający dokona zapłaty należności Wykonawcy usługi, w wysokości określonej wystawioną przez niego zbiorczą fakturą VAT, na podstawie protokołu odbioru końcowego robót sporządzonych dla Wnioskodawcy.
4. Za termin uzyskania efektu ekologicznego przyjmowana jest data przyjęcia odpadów na składowisko, uwidoczniona na ostatniej karcie przekazania odpadów.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do:

 •  udziału w wizji lokalnej przed przystąpieniem do realizacji wniosku; podpisania stosownego protokołu i ustaleniu stanu budynku na nieruchomości Wnioskodawcy;
  w protokole zostanie zidentyfikowany: rodzaj i ilości elementów zawierających azbest,
 • pisemnego zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania prac demontażowych organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu pracy, zgodnie z paragrafem 6 ust. 2, ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 ze zm.) i przedłożenia tych zgłoszeń Zamawiającemu przed przystąpieniem do prac.

6. Wykonawca przed realizacją zadania zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu harmonogram zaplanowanych prac.
7. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy na własny koszt wszelkich szkód powstałych
w wyniku jego prac lub prac Podwykonawcy.

IX. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Urząd Miejski w Dobiegniewie
ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew
Małgorzata Kuzioła – podinspektor. ds. ochrony środowiska, pok. nr 209
tel. 95 74 88 157, m.kuziola@dobiegniew.pl

Załączniki:

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz cenowo-ofertowy

Załącznik nr 2-5 do zapytania ofertowego – Oświadczenia

image_pdfimage_print