Rada Miejska

Skład Rady Miejskiej w Dobiegniewie w kadencji 2024-2029
1. Kowalczyk Marek- Przewodniczący Rady
2. Wieczór Leszek – Wiceprzewodniczący Rady
3. Biel Jerzy
4. Grzebyk Barbara
5. Kadler Jolanta
6. Kołodziej Zbigniew
7. Łysiak Paweł
8. Makuchowska Anna
9. Muszyński Andrzej
10. Treller Robert
11. Wojciechowska Joanna
12. Wojtaszek Anna
13. Wołyniec Waldemar
14. Zawadzki Mirosław
15. Zbrzyzny Marcin
Skład Komisji Stałych Rady Miejskiej w Dobiegniewie
Komisja Rewizyjna
Makuchowska Anna – Przewodnicząca
Biel Jerzy – Zastępca Przewodniczącego
Wojtaszek Anna
Zbrzyzny Marcin
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Łysiak Paweł- Przewodniczący
Wojtaszek Anna - Zastępca Przewodniczącego
Muszyński Andrzej
Biel Jerzy
Treller Robert
Makuchowska Anna
Komisja Finansowo – Gospodarcza
Wojciechowska Joanna – Przewodnicząca
Zawadzki Mirosław – Zastępca Przewodniczącego
Kołodziej Zbigniew
Muszyński Andrzej
Wołyniec Waldemar
Komisja Społeczno – Oświatowa
Kadler Jolanta – Przewodnicząca
Grzebyk Barbara - Zastępca Przewodniczącego
Łysiak Paweł
Treller Robert

plansza transmisja

KOMPETENCJE

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych. Kadencja Rady Miejskiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy:

1. uchwalanie statutu gminy,

2. ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania
oraz podejmowanie sprawozdań z jego działalności,

3. powoływanie oraz odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym
budżetu oraz sekretarza gminy - na wniosek burmistrza,

4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywania sprawozdania z budżetu oraz podejmowanie
uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6. uchwalanie programów gospodarczych,

7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych,

8. podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat w granicach określonych
w odrębnych ustawach,

9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres
zwykłego zarządu,

10. określenie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej
oraz z zakresu właściwości powiatu i województwa na podstawie porozumień z jednostkami
samorządu terytorialnego,

12. podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami oraz wydzielenie
na ten cel odpowiedniego majątku,

13. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazwy ulic i placów publicznych
oraz wznoszenia pomników,

14. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

15. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miejskiej.

Działalność Rady Miejskiej jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesję Rady Miejskiej.
Podjęte przez radę uchwały przechowuje się wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Komisje i ich zadania

1. Komisja Rewizyjna

- kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.

2. Komisja Finansowo-Gospodarcza

- zajmuje się stanem finansów i budżetu gminy. Do zakresu działania tej Komisji należą również sprawy planowania, mienia komunalnego, gospodarowania, rolnictwa, handlu, usług, przemysłu i ochrony środowiska.

3. Komisja Społeczno-Oświatowa

- zakres obejmuje sprawy: oświaty, kultury i kultury fizycznej, turystyki, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania alkoholizmowi, bezrobocia oraz socjalne i mieszkaniowe.

4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

- zakres obejmuje sprawy: skargi na działania Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli.

SKŁAD RADY MIEJSKIEJ Kadencji 2018 – 2023

Marek Kowalczyk  - Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Wieczór - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Biel - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Joanna Grabia - Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansowo-Gospodarczej
Bartosz Jabłoński - Członek Komisji Rewizyjnej
Jolanta Kadler - Przewodnicząca Komisji Społeczno-Oświatowej
Zbigniew Kołodziej - Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej; Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Paweł Łysiak - Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji; Członek Komisji Społeczno-Oświatowej;
Dariusz Majowicz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Andrzej Muszyński - Członek Komisji Finansowo-Gospodarczej
Andrzej Świątkowski - Członek Komisji Finansowo-Gospodarczej
Bernard Szyrwiński - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; Członek Komisji Rewizyjnej
Marzena Wierzbicka - Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; Członek Komisji Rewizyjnej
Waldemar Wołyniec - Członek Komisji Społeczno-Oświatowej
Urszula Woszczyk - Zastępca Przewodniczącego Komisji Społeczno-Oświatowej

 

Skład Rady Miejskiej 2014-2018

1. Kowalczyk Marek - Przewodniczący Rady
2. Golec Karol - Wiceprzewodniczący Rady
3. Biel Jerzy - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
4. Grabia Joanna - Członek Komisji Finansowo-Gospodarczej
5. Józefowska Ewelina - Członek Komisji Rewizyjnej
6. Kołodziej Zbigniew - Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej
7. Krupa Katarzyna - Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansowo-Gospodarczej
8. Łysiak Paweł - Członek Komisji Społeczno-Oświatowej
9. Majowicz Dariusz - Przewodniczący Komisji Społeczno-Oświatowej
10. Makuchowska Anna - Członek Komisji Rewizyjnej
11. Muszyński Andrzej - Członek Komisji Finansowo-Gospodarczej
12. Pawłowska Marlena - Zastępca Przewodniczącego Komisji Społeczno-Oświatowej
13. Szpila Waldemar - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
14. Wierzbicka Marzena - Członek Komisji Rewizyjnej
15. Wlaźlik Władysław Członek Komisji Społeczno-Oświatowej