Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 07.06.2022 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA  DOBIEGNIEWA

z dnia 07.06.2022 r.

stosownie do przepisu  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2021r. poz. 1899  ze zm),

                                                                                                        podaje do publicznej wiadomości,

      wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobiegniew przeznaczonej do sprzedaży w  trybie  przetargowym niżej wymienione nieruchomości:.

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

(części)

Oznaczenie w księdze wieczystej KW Nr Powierzchnia              w ha Położenie nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie miejscowym Forma zbycia Wysokość     złotych

netto

Uwagi
1 2 3 4   6 7 9 10 11
 

1.

 

210/13

 

GW1K/00029886/1

 

 

0,1058

 

Mierzęcin

 

Nieruchomość  zabudowana

 

Nieruchomość   nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta                 i Gminy Dobiegniew:

 

–  obszary zabudowy mieszkaniowej projektowane  (MU)

 

 

własność

 

 

137.540,00

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo                      w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1,2

– 6 tygodni.

*Zgodnie z treścią art. 43.ust.1 pkt 10 oraz w powiązaniu z treścią art. 29 ust.5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018r. Nr 2174) do ceny ww nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący wg stanu na dzień sprzedaży podatek VAT.

Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego w Dobiegniew oraz  na stronie internetowej Gminy Dobiegniew, www.dobiegniew.pl  oraz pod adresem  www.bip.dobiegniew

Wywieszono na tablicę ogłoszeń: 07.06..2022 r.:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń: …………2022

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości wraz z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w niniejszym wykazie, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. od dnia 07.06.2022 r. do dnia 19.07.2022 r.

 

 

    BURMISTRZ

Sylwia Łaźniewska

image_pdfimage_print