Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21.12.2024

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA  DOBIEGNIEWA

z dnia 21.12.2023 r.

Działając na podstawie  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2023r. poz. 344),

Burmistrz Dobiegniewa podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobiegniew przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat niżej wymienione nieruchomości.

 

 

Lp.

 

Położenie działki (obręb)

 

Numer

działki

(część)

 

KW  

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagos. rzestrzennego/ w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew

Powierzchnia            w ha Przeznaczenie nieruchomości  

Opis nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu dzierżawy za rok

netto

Termin wnoszenia opłat
1.  

Dobiegniew

0013

 

431/5

 

GW1K/00028216/7

 

1.EC – teren elektrociepłowni – produkcja energii cieplnej, produkcja energii elegtrycznej, produkcja i przechowywanie gazu

 

2,7003

 

Teren przeznaczony pod uprawy rolne

 

Nieruchomość niezabudowana

kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

 

Do 25września  każdego roku

2. Dobiegniew

0013

 

431/2

GW1K/00028216/7 1.EC – teren elektrociepłowni – produkcja energii cieplnej, produkcja energii elegtrycznej, produkcja i przechowywanie gazu  

0,5850

Teren przeznaczony pod uprawy rolne Nieruchomość niezabudowana kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
3. Dobiegniew  0013  

425/5

GW1K/00028216/7 5P – tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów
3KD-L – tereny dróg publicznych klasy lokalne
 

1,3705

Teren przeznaczony pod uprawy rolne Nieruchomość niezabudowana kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku
4. Podlesiec

0022

 

16/17

GW1K/00029886/1  

Brak planu

 

3,8789

Teren przeznaczony pod uprawy rolne Nieruchomość niezabudowana kl. I,II,III,IV 200,00 zł/ha na rok

kl. V,VI

150,00 zł/ha na rok

Do 25 września każdego roku

Podany czynsz dzierżawy powiększony o podatek VAT obowiązuje w okresie dzierżawy na warunkach zawartych umów.

Niniejszy wykaz  wywiesza się na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie:

Wykaz dostępny jest na stronie internetowej Gminy Dobiegniew, www.dobiegniew.pl oraz  pod adresem www.bip.dobiegniew.pl.  i w serwisie prasowym na stronie internetowej www.monitorurzedowy.pl .

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            BURMISTRZ

 Sylwia Łaźniewska

Wywieszono na tablicę ogłoszeń:   21.12.2023r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:      ……………….

image_pdfimage_print