Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30.05.2023 r. – Dobiegniew

O G Ł O S Z E N I E
B U R M I S T R Z A     D O B I E G N I E W A

z dnia 30 maja 2023 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia na rzecz najemcy nieruchomości lokalowej wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki zabudowanej budynkiem,  w którym znajduje się lokal.

 

Położenie Dobiegniew, ul. Starorynkowa 3, gm. Dobiegniew
Numer działki 252
Powierzchnia działki 1066 m2
Numer Księgi Wieczystej GW1K/00018940/8
Przeznaczenie nieruchomości Nieruchomość znajduje się na terenie  objętym planem zagospodarowania przestrzennego:.

6MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

7KD-PJ – tereny ciągów pieszo-jezdnych.

Numer lokalu 5
Powierzchnia użytkowa 53,71 m2
Udział w częściach wspólnych 1/5
Opis lokalu Lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym , usytuowany na I piętrze,  który stanowi  odrębną nieruchomość lokalową obejmującą lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniami przynależnymi (piwnica o powierzchni użytkowej 4,21 m2 i pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 15,98m2) oraz udziałem w gruncie i w częściach wspólnych nieruchomości wynoszącym 1/5 części. 1/5 czuchomo czzenie gospodarcze o powierzchni u  Dostęp do lokalu ze wspólnej klatki schodowej. Składa się z dwóch pokoi, kuchni  i łazienki. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną  i wodno-kanalizacyjną. Ogrzewanie piecowe.
Cena nieruchomości lokalowej 98 038,00 złotych
Forma zbycia udziału                        w budynku i gruncie Sprzedaż na własność 1/5. Zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Dobiegniewie tj. od 30.05.2023 r.  do 20.06.2023 r.  oraz na stronie internetowej urzędu.

Osobom, którym z  art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344), tj.  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do zbycia niniejszym wykazem, wyznacza się 6 tygodniowy termin do  złożenia wniosku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie przy ulicy Obrońców Pokoju 24. w terminie do dnia 11.07.2023 r.

 

  BURMISTRZ

Sylwia Łaźniewska

image_pdfimage_print